ENVIAMENTS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals recollides i processades a través d’aquest lloc web, seran tractades de conformitat amb la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal. Les dades personals seran incorporades a un fitxer dependent de COLLITA ZERO.

1. Dades identificatives.

L’informem que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), el Reglament UE 2016/679 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Així doncs, a continuació, es faciliten les següents dades:
MARC ARMERO GUIXÉ és el titular del website COLLITA ZERO, www.collitazero.cat amb:

Titular website: MARC ARMERO GUIXÉ, C.I.F: 45549912E
Direcció: C/Abat escarré núm. 10 A
E-mail general: collita.zero@gmail.com


2. Usuaris.

L’accés i/o ús dels llocs web de COLLITA ZERO atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si s’escau resultin d’obligat compliment.


3. Condicions d’Accés i Utilització.

L’usuari està obligat a fer un ús correcte del website i dels seus SERVEIS en conformitat amb la Llei i els TERMES comprometent-se a no provocar danys en els sistemes físics i lògics de COLLITA ZERO dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i SERVEIS de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de fer servir els continguts de forma, o amb fins o efectes contraris a la Llei, els termes, així com en contra de el sentit comú i bons hàbits generalment acceptats que puguin incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
L’usuari es compromet a no intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes i contrasenyes d’altres usuaris així com a accedir, divulgar, modificar o manipular els seus continguts i dades.
L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el website.


4. Ocupació de cookies.

COLLITA ZERO podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar el màxim la navegació de l’USUARI pels seus websites. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i a l’ordinador, no proporcionant referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per COLLITA ZERO, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.


5. Enllaços.

Els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet que apareixen en les websites es disposen únicament amb una finalitat informativa, COLLITA ZERO, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas COLLITA ZERO, assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


6. Modificacions.

COLLITA ZERO es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves websites, podent alterar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats .


7. Dret d’exclusió.

COLLITA ZERO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.


8. Exclusió de garanties i responsabilitat.

COLLITA ZERO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del website així com la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

9. Generalitats.

COLLITA ZERO perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. Si qualsevol entitat o persona creu que el material de la seva propietat ha estat utilitzat de manera que pugui suposar la violació dels seus drets d’autor i de la propietat intel·lectual, contacti amb COLLITA ZERO.

10. Legislació aplicable i jurisdicció.

Els Termes i Condicions i la relació entre COLLITA ZERO i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es regiran per les lleis dels Jutjats i Tribunals de la polació de Blanes (Catalunya). COLLITA ZERO, podrà modificar aquests TERMES sense previ avís.

Import mínim de comanda 20€